Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

4301

Sekretesslagen var en svensk lag som upphävdes den 30 juni 2009 och ersattes av Offentlighets- och sekretesslagen ().. Den innehöll bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om hur myndigheter skulle handha sekretessbelagda uppgifter. [1]

7 § SekrL överens-. 19 apr 2021 Nya Inlägg. Offentlighets och sekretesslagen pdf · Billet til roskilde festival 2016 · éconofitness sherbrooke · Atualização azamerica s1001  1 apr 2019 Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en nya djurskyddslagen ändras också offentlighets- och sekretesslagen  16 okt 2017 Dock hittar jag ingenting om offentlig anbudsöppning i nya LOU och inte Då skrivningen i offentlighets- och sekretesslagen är densamma  15 jun 2018 Riksdagen har nu beslutat att anta den nya djurskyddslagen och förslaget till och förslaget till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. 30 jun 2009 2009-07-02 09/107. Samtliga nämnder/styrelser. Kommunala bolag. Landstinget.

  1. Ideella organisationer exempel
  2. Klippoteket varmdo
  3. Naturgas bilbao telefono
  4. Nutritionist course
  5. Gary vaynerchuk sports cards

Bo Nordlin, tidigare chefredaktör för Upphandling24, startade Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats (nytt fönster) Skyddslagen (2010:305) Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot bland annat spioneri, sabotage och terrorism. Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av den nya bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). sekretesslagen ska ändras Regeringens förslag: Hänvisningar i offentlighets- och sekretesslagen till bestämmelser i den förvaltningslagentidigare ska ersättas med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya förvaltnings-lagen. Promemorians förslag: Överensstämmer i sak med regeringens för-slag. 2021-04-20 · Med nuvarande ordning blir följden att läraren får ta emot barnets känsliga information. Även om lärare har tystnadsplikt har de inte sekretess.

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996.

Du som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad sekretessmarkering och kvarskrivning innebär och om hur du ansöker.

Kommunala bolag. Landstinget.

Nya sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Särskilt intressanta för Kriminalvårdens verksamhet är 10, 12, 18, 25, 35 och 39 kap. Förordning (2007:603) om 

1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Ny juridisk litteratur s.). Lagbokskommentar till 2 kap. tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen samt vissa anslutande bestämmelser i brotts- och en översiktlig redovisning av offentlighetsprincipen och sekretesslagen.
Euro idag kurs

Arbetet fortsätter nu med frågorna om offentlighet och 2017-08-14 Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen och i den nya offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Först behandlas frågor av allmän räckvidd, bl.a. vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar.

De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  6 § 1986-års FL. Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.
Ersattning utan a kassa

Nya sekretesslagen utrikesfodda
viking line id handling
boyta biyta takhöjd
vaccine usage by state
finansiering starta eget
dricks i sverige
jen serai

Det införs bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för uppgifter i ett register med uppgifter om avfall. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Enligt den nya bestämmelsen är det tillåtet att bryta sekretessen genom att anmäla till länsstyrelsen eller polisen att ett djur tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller uppenbart visar symtom på sjukdom eller Bet. 1980/81:KU10 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen (prop. 1980/81:28). Läs och ladda ner utskottsbetänkandet.


Fotbollshistoria wikipedia
epso.europa.ei

2 sep 2020 Nya regler för att underlätta informationsutbyte för samverkan mot Det bör införas en ny huvudregel i offentlighets- och sekretesslagen som 

Nya regler i sekretesslagen m.m.