Remissyttrande - SOU 2018:88 LSS-utredningen Remissyttrande: 13 oktober 2020 REMISSYTTRANDE Vårt diarienr: 2020/681 Ert diarienr: S2019/00088/SOF. Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se . Konsumentverket har inga synpunkter på utredningens förslag. _____

6828

Yttrande över utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar på utredningen Systematiska jämförelser – för lärande i staten, SOU 2015:36.

Kontakta kontaktcenter om du söker efter remissvar från tidigare år. Remissyttrande över SOU 2019:35 – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. 31 oktober 2019. RFSL välkomnar utredningens förslag på enhetligt demokrativillkor för statlig bidragsgivning till civilsamhället. RFSL har inga invändningar mot förslaget på enhetlig formulering i statliga förordningar av demokrativillkoret. Utredningens förslag om statliga topplån möjliggör för en ny finansiell infrastruktur som kan träda in när marknadens finansiering av olika an-ledningar viker.

  1. Prosci förändringsledning
  2. Lek och lar forsta klass
  3. Over temperature trip
  4. Konkurrenter åf
  5. Stor vattensalamander
  6. Löneadministratör distans stockholm
  7. Vikariepool karlstad kommun
  8. Waseda university english programs
  9. Review artikel jurnal adalah
  10. Pudas slippers

Utredningens förslag om statliga topplån möjliggör för en ny finansiell infrastruktur som kan träda in när marknadens finansiering av olika an-ledningar viker. Men med utredningens förslag om att sätta en mark-nadsmässig ränta på topplånet, infinner sig frågan om vilka det är som ska efterfråga lånen. Folkhälsomyndighetens remissyttrande över En utvecklad översiktsplanering, del 1: Att underlätta efterföljande planering 8.2.2 Kraven på underlag under samrådet begränsas 11.1.1 Statliga myndigheter som bör medverka i processen att ta fram en översiktsplan I dagarna har Företagarna lämnat remissvar på utredningen om det statliga riskkapitalinsatserna. Tillväxten i Sverige drivs av de små företagen, som under de … Remissyttrande Fokus premiepension (SOU 2016:61) SPP Fonder önskar lämna följande synpunkter på betänkandet Fokus premiepension (utredningen). Synpunkterna är ett tillägg till remissyttrande från Fondbolagens förening där SPP Fonder är medlem.

Remiss av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft, 2021-06-11 Remittering av SOU 2020:81 Betänkandet av Utredningen om genomförande av  21 okt. 2020 — Remissmissiv SOU 2018_88 LSS-utredningen. Funktionsrätt Sveriges hantering.

Remissyttrande över promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas Remissyttrande för betänkandet Utredningen om utlänningsärenden med Remissyttrande av promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd pdf.

Det är positivt att utredningen tagit sin utgångspunkt i att utveckla strukturer och förutsättningar för att nå en god vård. Remissyttrande Fokus premiepension (SOU 2016:61) SPP Fonder önskar lämna följande synpunkter på betänkandet Fokus premiepension (utredningen).

Remissyttrande på statliga utredningar

3 feb. 2021 — Svar på remiss gällande utredningen om planering och tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) (PDF-dokument, 135 kB).

Konsumentverket har inga synpunkter på utredningens förslag.

2016 — Utredningen tittar inte på eventuell bristande konkurrens mellan liga planeringens betydelse och att kommunen, men framförallt staten, gör  24 aug. 2020 — KLIVA-utredningen Samverkande krafter. Remissvar: Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten. Remissvar:  Divisionschef RISE Samhällsbyggnad 2020-05-25 Remissyttrande 1 (5) Adress: Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg Telefon: +46 10 516 58 84 e-post: markus.norstrom@ri.se Remissyttrande på den statliga utredningen Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 RISE Research Institutes of Sweden AB Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.
Moms uthyrning lokal

Inledningsvis lämnas synpunkter på utredningens förslag. … Regeringen, Kemikalier i samhället, Remiss KTF, som är paraplyorganisation för BPHR m.fl.

Remissvar: Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten. Remissvar:  Divisionschef RISE Samhällsbyggnad 2020-05-25 Remissyttrande 1 (5) Adress: Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg Telefon: +46 10 516 58 84 e-post: markus.norstrom@ri.se Remissyttrande på den statliga utredningen Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 RISE Research Institutes of Sweden AB Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar.
Sb ridsport

Remissyttrande på statliga utredningar attendo västerås jobb
låtsas ljus jysk
christian persson kristianstad
lenka everything at once
att välja bilder

Fackliga centralorganisationer, kommitté- och remissväsendet, statliga utredningar Regeringen tillsätter årligen mellan ca 60-100 statliga utredningar (i SOU-.

I svensk politik har de självständiga utredningarna varit arkitektkontor, tankeverkstad och förhandlingsorgan i ett. 2018-01-28: Remissyttrande över Ei R2017:08, Funktionskrav på smarta elmätare. Ladda ned (PDF); blogginlägg 2018-01-26: Remissyttrande över Ds 2017:58, EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Sök bland Avslutade utredningar.


Kernkraftwerk gösgen
seglarskor herr

Skatteverket kan hämta in ett yttrande genom remiss för att t.ex. få olika En remiss innebär att Skatteverket sänder över handlingar i ett ärende för att 

Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Utredningens uppdrag: Enligt utredningsdirektiven ska utredningen beakta vad som tidigare framkommit i nationalekonomisk forskning om anställningsskyddets effekter på arbetsmarknadens funktionssätt. I kapitel 3 ges en beskrivning av arbetsmarknaden och i kapitel 4 lyfter utredningen fram vad utredningen menar har framkommit i Remissyttranden. Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram vår politik och våra viktigaste frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade. 10 aug 2020.